CATALIX

CATALIX (Complex Nano CatalystsActive)

ابداع و تولید ترکیب نانو منحصر به فرد برای اولین بار در جهان :

 

 

نام ماده علمی محصول: ترکیب فعال نانو کاتالیستها                         Active Complex Nano Catalists

نام تجاری: کاتالیکس )CATALIX(

مقدمه:

کاتالیست، مادهای است که انرژی فعالسازی واکنش )انرژی اولیه برای انجام واکنش( را کاهش داده و در نتیجه سرعت واکنش را افزایش میدهد. فلزات واسطه جدول تناوبی عناصر، رایجترین کاتالیستها هستند.

کاتالیستها به دو دسته همگن (Homogeneous) و ناهمگن (Heterogeneous) تقسیم میشوند. کاتالیست همگن، تک اتم، یون یا مولکول است و با واکنشدهنده ها همفاز میباشد. به بیان دیگر، ذرات کاتالیست همگن میتوانند بهراحتی در مخلوط واکنش حل شوند. کاتالیست همگن در واکنش مصرف شده و مجددا تولید )بازیابی، Recovery)میشود. فعالیت بسیار باال، گزینشپذیری و بازده خوب، از محاسن اینگونه از کاتالیست میباشد. بهبود در عملکرد کاتالیستهای همگن میتواند با اتصال گروههای متفاوت آلی و معدنی به ذره اصلی فراهم شود. مشکل اصلی در فناوری کاتالیستهای همگن در آنجاست که پس از اتمام واکنش، جداسازی کاتالیست حل شده از مخلوط نهایی کار سادهای نیست. این مشکل بهویژه در زمانیکه کاتالیست در مقادیر کم مصرف میشود، خود یک چالش بزرگ است .

کاتالیست ناهمگن، با واکنشدهندهها در یک فاز نیست. اندازه و خصوصیت ذرات کاتالیست ناهمگن بهصورتی است که بهراحتی در محیط واکنش حل نمیشود؛ از اینرو فعالیت آن محدود میگردد )بازده کل واکنش کاهش مییابد(. برخالف کاتالیستهای همگن، کاتالیستهای ناهمگن بهراحتی )با صرف هزینه، زمان و مواد کمتر( از مخلوط واکنش جدا میشوند و موجب ناخالصی محصوالت نمیگردند. برای آنکه کمبود سطح فعال در اینگونه ترکیبات جبران شود، استفاده از یک بستر (Support) در نقش تکیهگاه کاتالیست، ضروری است. بستر معموال یک ساختار متخلخل (Porous)با سطح فعال باالست .

نانوذرات کاتالیستی بهدلیل ابعاد بزرگتر نسبت به ذرات کاتالیست همگن، در محلول واکنش حل نشده و بهسادگی قابل جداسازی هستند. سطح فعال زیاد به همراه قابلیت جداسازی کاتالیست در پایان واکنش، از نانوکاتالیستها پلی میان کاتالیستهای همگن و ناهمگن ساخته است. ممکن است با توجه به فرآیند پیچیده تولید نانوکاتالیستها به ویژه CATALIX تهیه آن فوقالعاده هزینهبر به حساب بیاید، اما از آنجا که فناوری نانو، انرژی و زمان مورد نیاز برای انجام واکنشهای پیچیده را را تقلیل میدهد، و محصول نهایی با دقت و کیفیتی به مراتب بیشتر و باالتر به دست میآید و این مورد قابل چشمپوشی است.

ام الکاتالیست : مادرهمه کاتالیزرورها

ابداع و تولید بر اساس سیستم ترکیب های فرمول تولید بی نهایت ایده ، یکی از روش های تولید و ابداع بی نهایت ایده و اختراع .

ابداع و تولید محصولی بی نظیر برای اولین بار د رجهان ،  این ترکیب از نانو تشکیل شده و از عناصر فلزی و غیر فلزی اکتیو شده میباشد  حالت  و خاصیت کاتالیزوری داشته در شرایط مساعد آزمایشگاهی مخصوص کمک به تبدیل و خالص سازی عناصر دیگر شده و کارایی آن را بالا می برد وهمچنین در شرایط خاص دیگری در صنایع پزشکی و صنایع هواپیمائی ، رنگ سازی ، خودرو سازی و تمام صنایع می تواند کار برد داشته باشد به عبارتی انقلابی در صنعت نانو تکنولوژی .

رویت نمونه آنالیزها تهیه شده و آزمایش نمونه محصول به تنهایی برای مجموعه های که در نانو تخصص دارند نشانگر ارزش این ماده تولیدی ترکیبی می باشد .

همچنین این مجموعه ( گروه و افراد تولید کننده ) آماده تولید و فروش این محصول هستند .

دعوت به مشارکت ، سرمایه گذاری

CATALIX (Complex Nano Catalysts Active)

Introduction:

The catalyst is a substance that reduces reactivity activation energy (primary energy for the reaction) and therefore increases the reaction speed. Metals Metabolism Periodic table elements are the most common catalysts.

The catalysts are divided into homogeneous and heterogeneous groups. Homogeneous catalyst is a single atom, ion or molecule and is homogeneous with the reactants. In other words, homogeneous catalyst particles can be easily dissolved in the reaction mixture. Homogeneous catalyst is used in the reaction and is re-produced (recovered). Extremely high activity, selectivity and good returns are the benefits of this kind of catalyst. Improvement in the performance of homogeneous catalysts can be provided by connecting different organic and inorganic groups to the main particle. The main problem in the technology of homogeneous catalysts is that after the completion of the reaction, the separation of the dissolved catalyst from the final mixture is not easy. This problem is a big challenge, especially when the catalyst is consumed at a low level.

The heterogeneous catalyst is not in phase with the reactants. The size and characteristics of heterogeneous catalyst particles are such that they are not easily solved in the reaction medium; hence its activity is limited (total reaction efficiency decreases). Unlike homogeneous catalysts, heterogeneous catalysts can easily be separated from the reaction mixture by less cost, time and material, and do not cause impurities. In order to compensate for the lack of active activity in such compounds, the use of a support in the role of catalyst support is essential. The bed is usually a porous structure with an active surface.

Catalytic nanoparticles, due to larger dimensions than homogeneous catalyst particles, are unsoluble in a solution and can be easily separated. The high active level, together with the ability to separate the catalyst at the end of the reaction, made nanocatalysts bridge between homogeneous and heterogeneous catalysts. Due to the complex production process of nanocatalysts, especially CATALIX, it can be extremely costly to considered, but since nanotechnology reduces the energy and time needed to carry out complex reactions, and the final product is achieved with greater precision and quality, and this can be neglected.

Advantages:

A heterogeneous catalyst needs support; in nanocatalysts, bedding and catalysts, they form together a nanocomposite that is suitable for achieving the best performance.

CATALIX, as a technical Nanocatalyst in addition to the advantages of other Nano-catalysts with similar heterogeneous behavior (such as: the ability to separate from the reaction mixture - selectivity and high efficiency - high diversity and chemical correction ability) can be found in various reactions for industries and applications of role-playing And the feature of having a bed and a catalyst in the form of a nanocomposite, a complex of important catalysts, makes it different from all other nanocatalysts, and therefore it can be referred to as the (maternal nanocatalyst).

Due to its type of processing, this nanoscale has a particular molecular bond and has a high degree of activity that defines its chemical properties and is used for active purposes as a catalyst for complex purposes.

CATALIX has different persistence in different chemical reactions and has the potential to perform a very specific catalytic activity, and can be referred to as the "Mother Catalyst".

In various industrial centers, such as well-equipped and advanced petrochemicals, it has many advantages and is the fastest and most powerful catalyst of its kind.

One of the important features and benefits of CATALIX is its maladaptation. Nanoparticles are not in their most stable structural state, have a very high surface activity, and are therefore prone to interlocking, clamping and, consequently, loss of nano dimensions. If a colloidation process occurs for a nanocatalyst, its activity will be significantly reduced and, so-called, will be deactivated. However, CATALIX is free of this limitation and maintains its active and active status in conjunction with the attached graph (Fig. 3) and avoids cluttering and sticking together throughout the reaction.

Compounds:

The compounds in CATALIX, a combination of a number of active nanocatalytic compounds, are available in Table 1. The weight percent of the available material and each catalyst are listed separately in this table.

It needs to be explained that the measurements and studies available from CATALIX are carried out in the most advanced Iranian nanotechnology lab at Sharif University of Technology, and the results will be shown in Tables 1, 2 and 3.

Product form: CATALIX is a white powder product and its commercial packaging will be made after order registration.

Production Process:

The production process of CATALIX is an experimental process with trial and error and the improvement of the net result obtained at each stage, which has been improving the final product and production processes since 1390 (2011) to date.

Available inventory and annual production:

Due to how many years the product can be supplied to the vendor with a justifiable economic justification for this product. Available CATALIX is available in a range of up to 1 kg per month.

Product Applications:

CATALIX can be used as a catalyst in various industries:

Provides abrasion resistant and waterproof paint ...

Preparation of resistant and special alloys

Oxide carbon monoxide

Supplying modern fuels

And...

Industries requiring product:

Modern industries require the use of nanocatalysts to produce optimum application materials, but CATALIX can be used in the following industries, due to the wide range of applications:

aerospace Industries

Medical Supplies Industries

Corporative industry and shipbuilding

Color manufacturing industry

military industries

Medical industry

And ...

Product sales, production participation, investment acceptance, acceptance of production orders

WhatsApp: +989120933277

Negotiation terms:

sending invitation

Expending team fees (round trip and staying in negotiation time)

Damage to attendance: Amount of agreement

https://www.laka.ir

https:www.lakaad.ir

Tel : +989120933277 - +982166374239 - +985137665005 - 09016650528

Web :www.laka.ir - Email :این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید  - این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

لبخندکاغذی : سایتی برای برندها و صاحبان مشاغل ، طراحان 

با تولیدات و دیزاین بکر و تخفیف فراوان

اطلاعات تماس

تماس با لبخند کاغذی 

ش تهران - شهرک غرب

ت -66374239 - 021

ت - 37665005- 051

جستجو